TOP
Inline pictures

실시간 선박위치

Ship Location Online

* 실제 위치와 차이가 있을 수 있습니다         • 월간 스케쥴  • 운항 스케쥴
항차 출발일자 출항지 도착일자 선박명칭 MRN 환율
5147 20190618 INCHEON 20190619 XIANG XUE LAN 19KCFL5147E 1195.6 
5149 20190620 INCHEON 20190621 XIANG XUE LAN 19KCFL5149E 1196.6 
5151 20190622 INCHEON 20190623 XIANG XUE LAN 19KCFL5151E
5153 20190625 INCHEON 20190626 XIANG XUE LAN 19KCFL5153E

항차 출발일자 출항지 도착일자 선박명칭 MRN 환율
5146 20190617 YANTAI 20190618 XIANG XUE LAN 19KCFL5146I 1195.6