TOP
Inline pictures

실시간 선박위치

Ship Location Online

* 실제 위치와 차이가 있을 수 있습니다         • 월간 스케쥴  • 운항 스케쥴
항차 출발일자 출항지 도착일자 선박명칭 MRN 환율
5055 20190216 INCHEON 20190217 XIANG XUE LAN 19KCFL5055E 1136 
5057 20190219 INCHEON 20190220 XIANG XUE LAN 19KCFL5057E 1138.7 
5059 20190221 INCHEON 20190222 XIANG XUE LAN 19KCFL5059E
5061 20190223 INCHEON 20190224 XIANG XUE LAN 19KCFL5061E

항차 출발일자 출항지 도착일자 선박명칭 MRN 환율
5056 20190218 YANTAI 20190219 XIANG XUE LAN 19KCFL5056I 1138.7