TOP
Inline pictures

실시간 선박위치

Ship Location Online

* 실제 위치와 차이가 있을 수 있습니다         • 월간 스케쥴  • 운항 스케쥴
항차 출발일자 출항지 도착일자 선박명칭 MRN 환율
5001 20181211 INCHEON 20181212 XIANG XUE LAN 18KCFL5001E 1129.1 
5003 20181213 INCHEON 20181214 XIANG XUE LAN 18KCFL5003E 1140.4 
5005 20181215 INCHEON 20181216 XIANG XUE LAN 18KCFL5005E
5007 20181218 INCHEON 20181219 XIANG XUE LAN 18KCFL5007E

항차 출발일자 출항지 도착일자 선박명칭 MRN 환율
5000 20181210 YANTAI 20181211 XIANG XUE LAN 18KCFL5000I 1129.1