TOP
Inline pictures

담당자 및 협력사

Contact Information

담당자
 
서울본사 전무 김태권 02)6399-6209
  부장 정인흥 02)6399-6200
  차장 강승훈 02)6399-6200
  차장 김영준 02)6399-6200
  과장 양병화 02)6399-6200
  대리 장희경 02)6399-6200
  대리 김창화 02)6399-6200
  대리 최정미 02)6399-6200
  사원 이연희 02)6399-6200
 
인천사무소 부장 이준섭 032)891-8883
  과장 정수연 032)891-8883
연태주재원
 
연태 상무 오동훈 TEL : 86-535-660-7302/2607
인천협력사
선광 CY TEL : 032)889-6690
FAX : 032)889-6692/3
담당자 : 김대호 과장
이승렬 과장
 
선광 CFS TEL : 032)885-0071
FAX : 032)885-0081
담당자 : 구본현과장(수출/LCL)
김주원대리(수입)
한진인천컨테이너터미널 TEL : 032)202-4941
FAX : 032)821-9072
담당자 : 한길용과장(수출/PLAN)
㈜국보 운송사 TEL : 032)889-8356
FAX : 032)883-4003
담당자 : 정지훈
부산협력사
국보양산 CY TEL.055-371-6160
FAX.055-371-6169
담당자 : 정현용계장
 
부산 동부 감만 터미널 (장치장코드:03012312)
TEL: 051-360-3432
담당자 강경민
(컨테이너 반입.출)
부산 BIT 터미널 (장치장코드:030123)
TEL. 051-669-5952
FAX. 051-669-5960
<수출> 박선우 차장
부산인터내셔널터미널(BIT) CFS TEL : 051-669-5887
FAX : 051-643-2038
이현대 대리